Header AD

Ads

Mission Statement GR


 

Kyokushin Kan mission Hellas - Greece

Η αποστολή του Kyokushin Kan στην Ελλάδα που έχει αναλάβει ο Shihan Νικόλαος Παναγοηλιόπουλος και η Τεχνική Επιτροπή είναι να υπερασπίσει και να εξελίξει το International Kyokushin Kan στη χώρα μας 

και το κάθε μέλος που έρχεται σε επαφή μαζί μας να μας εμπιστευτεί και να κατανοήσει ότι έχει έρθει να διδαχθεί και να γίνει μέλος σε μια πραγματική οικογένεια. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες μας για την ενεργοποίηση αυτού του οράματος έχουν αρχίσει, σιγά σιγά αλλά σταθερά, να παίρνει "σάρκα και οστά". Σκοπός του Shihan Νικόλαου Παναγοηλιόπουλου μέσα σε όλα αυτά είναι, τουλάχιστον όταν ωριμάσουν διάφορα γεγονότα, να ενωθούν όλα τα Kyokushin ανεξαρτήτως οργανώσεως, έτσι ώστε η κληρονομιά του Sosai να δώσει μια άλλη ώθηση στην τεχνοτροπία του Kyokushin. Συνεχίζοντας τις προσπάθειες μας για την ενεργοποίηση αυτού του οράματος , εμείς ετοιμαζόμαστε αναμένοντας και την κατανόηση όλων των οργανώσεων.

Πρέπει αυτό που κάνεις να το αγαπάς και να το έχεις διδαχθεί. Να το ζεις καθημερινά με όποιες προσωπικές ή σωματικές αντιξοότητες μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας σου. Πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή απέναντι στους μαθητές σου. Οι μαθητές σου μετά από καιρό αντιλαμβάνονται αν αυτό που τους δείχνεις είναι γρήγορο φαγητό "fast food" ή αν αυτό που τους διδάσκεις τη συγκεκριμένη στιγμή το ζεις και το αγαπάς και δεν το κάνεις με απώτερο σκοπό. Έτσι μόνο οι μαθητές σου σε εμπιστεύονται και θα θέλουν να συνεχίσουν μαζί σου για όσο μπορούν.

O Shihan Νικόλαος Παναγοηλιόπουλος νιώθει πολύ ευτυχισμένος διότι βλέπει πως πολλοί παλιοί του μαθητές έρχονται σήμερα και φέρνουν από πολύ μακριά τα δικά τους παιδιά για να προπονηθούν μαζί του. 

Ένα Dojo δεν γεμίζει με αθλητές επειδή μπορεί να είναι αστραφτερό  και να έχεις απλά έναν στόχο, ούτε με το να προσπαθείς να παραπλανήσεις με όμορφα λόγια τους μαθητές σου. Ο τρόπος αυτός έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα σύντομη. Για να αποφύγεις όλα τα παραπάνω πρέπει να είσαι πιστός στον προορισμό σου και στο σκοπό που έχεις επιλέξει. Όσοι έχουν απλά στόχο η αποτυχία τους ήταν προδιαγεγραμμένη.

Εμείς, στην οικογένεια του International Kyokushin Kan προχωρούμε με αργά αλλά σταθερά και ποιοτικά βήματα απέναντι στον κόσμο που μας εμπιστεύεται γιατί νιώθουμε ότι έχουμε ευθύνη στο προορισμό που έχουμε επιλέξει.

Kyokushin Kan's mission International 
Στο Kyokushin-kan, η αποστολή μας είναι να ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ, να ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΟΥΜΕ και να ΕΞΕΛΙΣΣΟΥΜΕ/ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ τη διδασκαλία του ιδρυτή του Kyokushin Kan, Sosai Masutatsu Oyama

Η υπεράσπιση της διδασκαλίας του Sosai σημαίνει την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης από το Kyokushin που ήταν κατά τη διάρκεια της ζωής του Sosai. Αναζωογόνηση σημαίνει, σε μερικές περιπτώσεις, την επανεισαγωγή στοιχείων της διδασκαλίας του Kyokushin, τα οποία βοήθησαν να γίνει το Kyokushin αυτό είναι σήμερα, αλλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένα την περίοδο του θανάτου του Sosai. Τέλος, προωθώντας και εξελίσσοντας τη κληρονομιά του Sosai  εννοούμε την πρόοδο του στυλ έτσι ώστε να εξελιχθεί σε “όπλα” τα οποία μπορεί να μην ήταν διαθέσιμα όσο ζούσε ο Sosai αλλά τα οποία θα ενέκρινε και θα υποστήριζε και ο ίδιος. 

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειές  για την ενεργοποίηση αυτού του στόχου αποτελούνται από την άσκηση και την κατανόηση των 1. kata και bunkai, 2. Την κατάρτιση ενέργειας ki μέσω Tekken, 3. Shinken shobu κανόνες του τουρνουά με γροθιά στο πρόσωπο, 4. Την εκπαίδευση σε παραδοσιακά όπλα της Ιαπωνίας (bo, jo, sai, tonfa), 5. τα στοιχεία των κανόνων του τουρνουά IKO τονίζοντας τη δικαιοσύνη, την τιμή, και την ασφάλεια κάνοντας τους αγώνες όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές, 6. τη βελτιωμένη επιτάχυνση και τη στάση (Tachi kata), 7. τον τρόπο και αυστηρή προσκόλληση στο sempai / kohai, 8. Την ενοποίηση με όλα Kyokushin μέσω της συνεργασίας, 9. έναν αυστηρότερο επαναπροσδιορισμό της χρήσης του "Shihan," και άλλα.

Επιπροσθέτως, η αποστολή μας είναι να διαδώσουμε και να υπερασπιστούμε τη διδασκαλία του προέδρου Kancho Hatsuo Royama, ο οποίος είναι ένα σπάνιο παράδειγμα δασκάλου του Kyokushin Karate, ο οποίος όχι μόνο πέρασε περισσότερο από κάθε άλλον Ιάπωνα δάσκαλο κάτω από τη διδασκαλία του  Mas Oyama, αλλά επίσης απέκτησε εμπειρία από διάφορες άλλες κύριες πηγές για την καλύτερη κατανόηση της διδασκαλίας του Mas Oyama.

Μεταξύ άλλων βασικών σημείων, η επιθυμία μας είναι να ενοποιήσουμε το Kyokushin, όχι οδηγώντας όλους τους μαθητές Kyokushin να ενταχθούν στο Kyokushin-kan κάτω από το Kancho Royama, αλλά από τη συνεργασία με όλους τους φοιτητές Kyokushin (και οργανισμών), διατηρώντας μια πολιτική ανοικτών θυρών για τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. 


The mission of Kyokushin Kan in Greece, which is brought by Shihan Nikolaos Panagoiliopoulos and the Technical committee, is to defend and upgrade International Kyokushin Kan in our country. Every member that contacts us can trust us and understand that this person has come to be taught and become a member to a real famil

Up until now, our efforts of activating this vision have started, slowly but steadily, becoming ‘flesh and bones’.
Shihan Nikolaos Panagoiliopoulos’ purpose regarding all of these is –at least when some situations grow old- for all of Kyokushin to merge regardless of Organizations, so that Sosai’s heritage can give a different push to Kyokushin’s mentality.
Continuing our efforts for activating this vision, we prepare, waiting for all of Organizations’ understanding.   
 
You must love what you do and be taught about it. Live it daily with any personal or physical challenges you might encounter during your day. You must have patience and persistence towards your students. Your students after a while can discriminate whether you are offering “fast food” or you live and love what you are teaching, with no underlined meaning. That way, only your students will trust you and will want to stick close to you for as long as they can.

Shihan Nikolaos Panagoiliopoulos feels extremely happy, because he sees that many of his old students still come today from far away and bring along their children to train with him.

A Dojo does not get filled with students because it may be shiny or by deceiving your students with pretty words. This way has a ‘best before’ date that is often soon. To avoid all of the above you must be faithful to your destination and the goal that you have set. Those who just want an achievement have a predestined failure.

We, in the family of International Kyokushin Kan, move with slow but steady quality steps towards the people that trust us because we feel responsible for the destination we have chosen.

In Kyokushin Kan our mission is to DEFEND, REFRESH and EVOLVE/PROMOTE the teaching of the founder of Kyokushin kan, Sosai Masutatsu Oyama.

Defending Sosai’s teaching means the deterrence of any deterioration of Kyokushin that existed during Sosai’s life. Refresh means, in some occasions, reentering pieces of Kyokushin’s teaching, which helped Kyokushin become what it is today, but were not broadly known enough during the period of Sosai’s death. Lastly, by evolving and promoting Sosai’s heritage we mean that the progress of style so that it can evolve into “weapons” that maybe were not available during Sosai’s lifetime but would be approved and supported by him.

 Up until now, our efforts for achieving this goal include practicing and understanding of:

1.     Kata and Bunkai

2.     Achieving Ki energy through Tekken

3.     Shinken shobu rules of the tournament with face punch

4.     Training in traditional Japanese weapons (Bo, Jo, Sai, Tonfa)

5.     IKO’s tournament rules’ elements exclaiming justice, honor and security making the fights as realistically as possible.

6.     Improved acceleration and position (Tachi kata)

7.     Manners and strict attachment towards the Sempai / Kohai

8.     The union with all of Kyokushin through partnership

9.     A stricter definition of the use of “Shihan” etc

Additionally, our mission is to spread and defend the teaching of the President Kancho Hatsuo Royama, who is a rare example of a Kyokushin karate teacher. He not only is the Japanese teacher who spent the most time being trained by Mas Oyama, but also gained experience from other different main sources for the best understanding possible of Mas Oyama’s teaching.

Among other basic points, our will is to unite Kyokushin, not by leading all of Kyokushin’s students to join Kyokushin kan under Kancho’s Royama leadership, but rather by cooperating with all of Kyokushin’s students (and Organizations), while keeping an open book policy for participating in national and international events.
 

Mission Statement GR Mission Statement GR Reviewed by Fyli News on Αυγούστου 09, 2022 Rating: 5

Post AD